Stefan Zweig

stefan_zweig

Un dels escriptors que més m’estimo és sens dubte Stefan Zweig. Conec molta obra seva i ara he tornat a llegir les seves memòries, escrites sota el títol El mundo de ayer, que de nou m’han colpit. És un llibre d’un gran valor històric, provocat per un desfogament interior d’una sinceritat i refinament extraordinaris. Un llibre únic.

Recordaré una frase impactant que diu així: “…des que Hitler ha convertit la mentida en una cosa natural i ha elevat a categoria de llei tot acte antihumà…”.

Per a mi és suficient. A dia d’avui estem submergits dins la mentida constant, que ja forma part del vocabulari de qualsevol polític. Mentir. No passa res. Forma part de l’estratègia.

I d’actes inhumans elevats a la categoria de llei, n’està ple. Només cal observar.

Us desitjo un bon estiu.

Jordi Cervelló

Uno de los escritores que más quiero es sin duda Stefan Zweig. Conozco mucha obra suya y ahora he vuelto a leer sus memorias, escritas bajo el título ‘El mundo de ayer‘, que me han vuelto a impresionar. Se trata de una publicación de gran valor histórico, provocada por un desahogo interior de una sinceridad y refinamiento extraordinarios. Es un libro único.

Sólo un detalle. Una frase que me impactó y que dice así: “… desde que Hitler ha convertido la mentira en una cosa natural y ha elevado a la categoría de ley todo acto inhumano…”.

Para mi es suficiente. A día de hoy estamos sumergidos en la mentira constante, que ya forma parte del vocabulario de cualquier político. Mentir. No pasa nada. Forma parte de la estrategia.

Y actos inhumanos elevados a la categoría de ley, está lleno de ellos. Sólo hay que observar.

Os deseo un feliz verano.

Jordi Cervelló

El correbous

Foto d'animanaturalis.org

Foto d’animanaturalis.org

La tradició del correbous ve de lluny. Ja se celebrava a l’Edat Mitjana i de fa molts anys se segueix celebrant com una festa que per a mi forma part també de la barbàrie humana. Els correbous es fan principalment a la zona de València i al sud de Catalunya, a les Terres de l’Ebre, encara que darrerament també ha entrat en poblacions sense tradició o molt poca. Tant els toros com els correbous són un espectacle per a uns i un patiment per d’altres. Evidentment, sempre els he considerat una salvatjada indigna d’un poble que vol passar per culte.

Ja fa temps, es va establir una normativa que deia que els animals no serien maltractats. Ningú en fa cas i el tracte que reben els animals és infame. Partits polítics com CiU, PSC o ERC, que van obtenir la majoria per abolir la “corrida”, no van fer el mateix amb el correbous. Va ser clarament una decisió política, per no perdre vots. Amb l’excusa que a l’animal no se’l maltractava, es van decantar a favor de seguir amb aquest espectacle. Per a mi aquest és un fet imperdonable.

Bou capllaçat · Foto de naciodigital.cat

Bou capllaçat · Foto de naciodigital.cat

Explico una mica en que consisteix el correbous. Hi ha dos tipus de correbous, dos tipus de tortura. Una d’elles s’anomena “el bou embolat”, i l’altra “el capllaçat”. En el primer, es lliga el bou per les potes i la cua per immobilitzar-lo, amb la finalitat de col·locar-li les torxes o boles inflamables de brea a les banyes. En l’altra modalitat, el bou va lligat amb una corda al davant i una altra al darrera, subjectat pels corredors, que l’arrosseguen pels carrers. No els maten, però que pateixen és increïble. Tot tipus de vexacions. Els embolats pateixen ferides i cremades. Els altres, són objecte de cosses, fins i tot al morro. Aquest és un divertiment adreçat als més joves. Hi ha bous que moren d’angúnia, altres d’infart i n’hi ha que embogeixen. El fet de no matar-los no vol dir res. El tracte és infernal i moren per ells mateixos. El poble, que ho celebra per la Festa Major, ho considera un acte divertit, amè i que val la pena de veure.

Bou embolat · Foto de contra-el-mal-trato-animal.blogspot.com

Bou embolat · Foto de contra-el-mal-trato-animal.blogspot.com

Aquí, a Catalunya, doncs, també tenim uns polítics que considero dignes de denúncia pel fet que no els importi en absolut la polèmica sobre els correbous. A l’Apartat de Disposicions i Normes Generals de Protecció Animal diu clarament “ningú pot provocar patiment, maltractaments, causar-los estats d’ansietat o por”. Aquesta normativa indicaria clarament que el correbous no s’hauria de celebrar, però sembla que els nostres dirigents, els mateixos que condemnen la corrida, no la consideren aplicable a la tradició dels correbous. A l’Apartat de Disposicions per la Protecció Animal es rebutgen denúncies sobre maltractaments concrets però aquests no són tinguts en compte i són arxivats sistemàticament.

Tot i que aquest espectacle no ha arribat a considerar-se una manifestació cultural, com fa el govern espanyol amb la corrida, per a mi és també un esdeveniment del tot menyspreable i inadmissible, ja que es tracta d’un acte de mal gust, infame i impropi d’un país com el nostre.

Amb la no abolició, hi ha agut un augment considerable de correbous en localitats com Vidreres, Roses, Cavanelles o Cardona, per posar alguns exemples, cosa que ha provocat un augment del 66%. “Sense correbous no hi ha festa” és una frase que han dit alguns alcaldes, encara que un 68% de catalans no aprovi la seva pràctica.

La qüestió és que Espanya s’està convertint en el centre mundial de la tortura dels animals.

CORREBOUS Foto del PACMA Partit Animalista

Foto del PACMA, Partit Animalista

Altres aberracions

L’associació Igualdad Animal, a més de la “Corrida”, denuncia també -sempre dins del maltractament animal-, altres martiris que sembla que van en augment i que han de patir les pobres ànimes. Per exemple, condemnen que joves i no tan joves es diverteixin colpejant animals, tirant-los pedres, donant-los patades o perseguint-los amb vehicles de motor, fins a fer-los caure extenuats. També denuncien “encierros” improvisats, al camp, “novilladas” i “becerradas”. Hi ha una campanya a nivell internacional sota el nom ‘Festejos crueles’, que vol fer prohibir fets tan salvatges com aquests. De moment, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no s’ha pronunciat i aquestes pràctiques segueixen quedant impunes. Encara afegeixo una barbàrie més, gratuïta i repugnant: ‘La matanza de Afligido’, dins del torneig del Toro de la Vega. D’això en diuen “torneig”, per demostrar que pels participants no és pas un acte cruel, sinó del tot lícit. De pura diversió. I mentrestant, des del Govern Central, silenci.

EL CORREBOUS

La tradición del “correbous” viene de lejos. Ya se celebraban en la Edad Media y desde hace muchos años se siguen celebrando como una fiesta que para mi también forma parte de la barbarie humana. Los “correbous” se hacen principalmente en la región valenciana y el Sur de Catalunya, en las Terres del Ebre. Aunque últimamente también se hacen en poblaciones sin tradición o poca.Tanto los toros como los correbous son un espectáculo para unos y un sufrimiento para otros. Evidentemente, siempre los he considerado una salvajada indigna de un pueblo que quiere pasar por culto.

Hace un tiempo, se estableció una normativa en la que los animales no serían maltratados. No se hace caso de ella y el trato que reciben en el correbous es infame. Partidos políticos como CiU, PSC y ERC, que lograron la mayoría para abolir la “corrida” no hicieron lo mismo con el “correbous”. Fue claramente una decisión política para no perder votos, y así se decidió seguir con este espectáculo con la excusa de que al animal no se le matava. Para mi, del todo imperdonable. 

Explico ahora en que consisten los “correbous”. Hay dos tipos principales: dos clases de tortura. Una de ellas es “el bou embolat” (buey embolado) y la otra “el bou capçallat” (buey ensogado). En la primera se ata el buey por las piernas y la cola para inmovilizarlo con la finalidad de colocarle las antorchas o bolas inflamables de brea en los cuernos.

Mientras que en la otra manera, el buey va atado por una cuerda delantera y otra detrás, sujetada por los corredores que lo arrastran por las calles. No los matan pero padecen de manera increíble todo tipo de vejaciones. Los embolados sufren heridas y quemaduras mientras los otros son objeto de patadas incluso en el morro, divertimiento éste de los más jóvenes. Algunos mueren de angustia, otros de infarto, y los hay que enloquecen. Por lo tanto, el hecho de no matarlos no indica absolutamente nada. Mueren por ellos mismos o quedan sellados para siempre.

El pueblo lo celebra durante el período de Fiesta Mayor. Lo considera un acto divertido, ameno y que vale la pena de ser visto.

En Catalunya, pues, tenemos unos políticos que considero dignos de denuncia por el hecho de que nada les importa la polémica sobre los “correbous”. En el “Apartado de Disposiciones y Normas Generales de Protección Animal” se dice claramente que “nadie puede provocar sufrimiento, malos tratos, causarles estados de ansiedad o miedo”. Esta Normativa indicaría claramente que el correbous no se tendría que celebrar, pero parece ser que nuestros dirigentes, los mismos que condenan la corrida, no la consideran aplicable a la tradición del correbous. En el Apartado de Disposiciones para la Protección Animal, se rechazan denuncias sobre malos tratos, no son tenidas en cuenta y las archivan sistemáticamente.

Aunque este espectáculo no ha llegado a considerarse un hecho “cultural”, pero sí tradicional, para mi es también un acontecimiento despreciable e inadmisible, ya que se trata de un acto infame, de mal gusto e impropio de Catalunya.

Con la no abolición, ha habido un aumento considerable de los correbous en otras localidades catalanas como Vidreres, Roses, Cavanelles o Cardona, por citar algunas, lo que ha provocado un aumento del 66%. “Sin correbous no hay fiesta” es una frase que han dicho algunos alcaldes, aunque un 68% de catalanes no aprueben esta práctica.

La cuestión es que España se está convirtiendo en un centro mundial de tortura hacia los animales.

Otras aberraciones

La asociación Igualdad Animal, además de la “Corrida”, denuncia también -siempre en el ámbito del maltrato de animales- otros martirios que parece que van en aumento y que sufren las pobres almas. Por ejemplo, condenan que jóvenes y no tan jóvenes se diviertan golpeando animales, tirándoles piedras, dándoles patadas o persiguiéndolos con vehículos a motor, hasta que quedan extenuados. También denuncian encierros improvisados en el campo, novilladas y becerradas. Hay una campaña internacional bajo el nombre de ‘Festejos crueles’, que quiere prohibir hechos tan salvajes como esos. De momento, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no se ha pronunciado y estas prácticas siguen quedando impunes. Añado aún una barbarie más, gratuíta y repugnante: ‘La matanza de Afligido’, en el torneo del Toro de la Vega. A esto lo llaman “torneo”, para demostrar que para los participantes no se trata de un acto cruel sinó del todo lícito. De pura diversión. Mientras, desde el Gobierno Central, silencio. 

Jordi Cervelló

Comença “la Fiesta”

TOROS Pacma-es

Uns instants abans de sortir al ruedo, al toro se li clava la “divisa”, un objecte punyent que provoca un fort dolor de manera que l’animal surt bruscament amb l’aparença d’una fera alterada.

Un cop al ruedo, un espai inimaginable per a ell i replet d’un públic que l’escridassa, l’insulta i que també emet crits d’eufòria. El toro es troba enmig d’un clima inesperat i l’única cosa que desitja és fugir d’aquell martiri. El toro no és un animal agressiu per naturalesa i la seva tendència natural és la d’escapar, no la d’atacar. A tota la cridòria de la plaça s’ha d’afegir l’actuació d’una orquestrina interpretant pasdobles o altres músiques que donen animació a la gran festa.

El toro és un mamífer altament desenvolupat, amb un sistema nerviós evolucionat. Per tant, contra el que diuen molts i molts articles escrits amb tota mala fe, sabem que pateix d’una manera extrema. Negar això és un acte de mala fe absoluta. És voler contradir la ciència.

TOROS laveupv-com

La progressiva tortura fa que la seva capacitat de defensa es vagi anul·lant degut al col·lapse orgànic. La vergonyosa preparació a que ha estat sotmès, ha fet que l’animal ja no sigui ell. Està embogit. Comença el ritual, el que es considera una festa. No sé en quin ordre es desenvolupa tot però sí que sé quins són els personatges que hi participen i l’atrezzo que fan servir. Els banderillers, equipats amb llances de fusta d’uns 70 cm. de llargada i que solen portar la bandera espanyola. Humilien el toro en clavar-li tres parells de banderilles. Les banderilles tenen un arpó molt afilat, dissenyat per a esquinçar la pell. Provoquen hemorràgies i greus ferides als músculs i tendons propers a l’espina dorsal.

L’actuació del “picador”, a cavall, serveix per anar debilitant encara més l’animal, mitjançant una llarga vara de més de dos metres de llarg, amb una punta metàl·lica de 9 centímetres de llargada que serveix per estripar-li els teixits. Els pobres cavalls també pateixen molt per la seva part, i molts d’ells moren rebentats! Vindrà després el “matador”, que ja abans ha fet les seves passes amb la màxima elegància i una tècnica el més perfecta possible, per proporcionar el toc final amb l’estocada mortal. Té llavors uns 15 minuts de temps per rematar el toro. L’ha de matar d’una estocada clavant l’espasa entre les espatlles de l’animal fins arribar al seu cor. A vegades l’espasa no va al cor sinó que penetra pels pulmons o el diafragma, provocant una hemorràgia que el fa morir ofegat per la seva pròpia sang, que li comença a rajar per la boca i pel nas.

Una mala estocada pot provocar protestes a vegades molt enfurismades per part del públic. Si no té èxit, utilitza una espasa de “verdugo” que clava ràpidament a la part del darrera del coll, tallant-li l’espina dorsal i provocant-li la mort instantània.

El cos del toro, un cop mort, serà arrossegat a fora del ruedo per un grup de muls o cavalls. Si la “faena” ha estat bona, és costum arrossegar l’animal per tota la plaça com un honor, i premiar al matador amb les dues orelles i el “rabo”.

TOROS Viquipedia

Segueixo. Li pregunto al rei dels espanyols:
Vostè coneix la “Declaració Universal dels Drets dels Animals” creada l’any 1978 per la Lliga Internacional dels Drets dels Animals i aprovada posteriorment per la Unesco i l’ONU?

Intueixo que ni la coneix i que ni tan sols l’importa la seva existència. Però li reproduiré breument alguns dels seus articles. Per exemple:
“Tots els animals neixen igual, davant la vida i tenen els mateixos drets a l’existència”. Un altre: “Cap animal serà sotmès a mals tractes ni a actes de crueltat”. Un altre: “Si és necessària la mort d’un animal, aquesta ha de ser instantània, indolora i no generadora d’angoixa…”. Conclou dient que “Els drets dels animals han de ser defensats per la llei com ho són els drets dels homes”.

A Catalunya s’havien prohibit els toros però sembla que arran d’una nova llei que vostè deu conèixer és possible que es torni a celebrar per imposició del Govern Central. Possiblement vostè se sentirà satisfet si s’arriba a aplicar. Ignoro també si els seus amics aristòcrates d’Europa se senten atrets per l’espectacle i què en pensen. Possiblement per prudència no li diuen res. Però sí que li dic que sento una enorme decepció, que vostè sigui un defensor d’un espectacle que res té a veure amb el que s’entén com a art. L’art és construir, inventar, sensibilitzar…, i no destruir i fer patir un pobre animal, víctima d’una crueltat programada, organitzada i disfressada de festa.

Vostè, Rei Felip, és la primera figura de l’Estat Espanyol. Em pregunto pel que sent i pensa de la “corrida”. No ho sabrem mai. Podria intuir que no li és agradable. Però amb les paraules que dedica al ramader a qui li va entregar la medalla d’or, ja en tinc prou per pensar que vostè, igual que el seu pare, no té la més mínima compassió pels animals, li és indiferent el seu patiment i aprova el patiment i la humiliació que reben a la plaça de toros. Naturalment, també penso que si vostè considerés que la corrida és un acte barbàric i que s’hauria de abolir tampoc no ho diria, ni faria res al respecte, ja que sap que si ho fes una part del seu poble no el voldria com a rei. Crec també que un rei, home de màxima cultura i preparació, hauria de predicar amb l’exemple. El que hauria de fer en realitat és educar el seu poble, sensibilitzar-lo, culturitzar-lo i pensar especialment en les noves generacions. Fer veure al seu poble que la corrida és un espectacle que va contra la dignitat dels animals, i aconseguir eradicar aquesta crueltat gratuïta que només perdura per tradició. Caldria ensenyar-li a aquest poble que no per ser tradició una cosa és bona ni necessària. Però això vostè no ho farà, per covardia. Mentre vostès i el govern espanyol considerin que la corrida és un bé cultural reconegut pel Ministeri de Cultura i una disciplina recolzada per Belles Arts, no hi haurà res a fer. A vostè no l’interessa aprofundir sobre el tema. Està clar. És un tema massa delicat i espinós.

Si la crueltat de l’home no té límits envers ell mateix, és fàcil d’imaginar el que pot fer amb els animals irracionals. Els utilitza com vol, amb tot tipus de barbaritats. I la paradoxa és que sent, o fa veure que sent, una gran estimació pels animals domèstics que cuida com a fills i els plora desconsoladament quan els hi arriba la fi.

Jordi Cervelló

COMIENZA LA FIESTA

Unos instantes antes de que aparezca el toro al ruedo se le clava lo que llaman la “divisa”, un objeto punzante que provoca fuerte dolor, con el fin de conseguir que el animal salga bruscamente con la apariencia de una fiera alterada.

Una vez en el ruedo, se encuentra con un espacio inimaginable para él, repleto de un público que vocifera, insulta y también emite gritos de euforia. Un clima inesperado para un animal acostumbrado a la paz y que lo único que desea es huir de aquel nuevo martirio. El toro no es un animal agresivo por naturaleza y su tendencia natural es escapar, no atacar.

Volviendo a la fiesta y al clima y al griterío, hay que añadir la orquestina interpretando pasodobles y otras músicas para dar animación al espectáculo.

El toro es un mamífero altamente desarrollado, con un sistema nervioso evolucionado. Por tanto, en contra de lo que se dice en tantos escritos de mala fe argumentando que el toro apenas sufre, se sabe que sufre de manera extrema. Negarlo es contradecir la ciencia.

La progresiva tortura hace que su capacidad de defensa se vaya anulando debido al colapso orgánico. La vergonzosa preparación a que ha estado sometido hace que el animal ya no sea él. Está enloquecido. Comienza el ritual. Lo que se considera la fiesta.

Ignoro en qué orden se desarrolla pero sé quiénes son los protagonistas y el atrezzo que utilizan. Los banderilleros, equipados con lanzas de madera de unos 70 centímetros de largo. Algunos suelen llevar la bandera española. Humillan al toro clavándole tres pares de banderillas. Éstas tienen un arpón muy afilado y diseñado para rasgar la piel. Provocan hemorragias y graves heridas en los músculos y tendones próximos a la espina dorsal.

La actuación del “picador”, a caballo, sirve para ir debilitando todavía más al animal mediante una larga vara de más de dos metros de largo, con una punta metálica de 9 centímetros que sirve para desgarrar los tejidos. Los pobres caballos también sufren mucho, dándose el caso de que algunos mueren ¡reventados por alguna cornada! Aparecerá seguidamente el “matador”, que ya antes habrá ya hecho sus pases, con toda la elegancia posible y una técnica “perfecta”. Llega la estocada mortal. Tiene entonces 15 minutos para rematar al toro. Lo debe matar de una sola estocada, clavando la espada entre los hombros del animal hasta llegar al corazón. A veces, la espada no acierta el corazón sino que penetra por los pulmones o el diafragma, provocando una hemorragia que lo hace morir ahogado por su propia sangre, que chorrea por la boca y la nariz.

Una mala estocada puede provocar protestas a veces muy irritadas por parte del público. Si no ha tenido éxito, se utiliza una espada de “verdugo”, que clava rápidamente en la parte trasera del cuello, cortándole la espina dorsal y provocando la muerte instantánea.

El cuerpo del toro, una vez muerto, será arrastrado fuera del ruedo por un grupo de mulos o caballos. Si la “faena” ha sido buena, es costumbre arrastrar el animal por toda la plaza como un honor, y premiar al matador con las dos orejas y el rabo. Un torero feliz, pero un animal -que antes también era feliz- que ha sido destrozado paulatinamente hasta sucumbir ante tanta estrategia. Medalla para uno y malvada desaparición para otro.

Sigo. Le pregunto al rey de los españoles:
¿Conoce usted la “Declaración Universal sobre los Derechos de los Animales” creada el año 1978 por la Liga Internacional de los Derechos de los Animales aprobada posteriormente por la Unesco y la ONU?

Intuyo que ni la conoce y que ni tan solo le importa su existencia. Pero le reproduciré brevemente alguno de sus artículos. Por ejemplo: “Todos los animales nacen igual ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia”. Otro: “Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos de crueldad”. Uno representativo: “Si es necesaria la muerte de un animal, ésta debe de ser instantánea, indolora y no generadora de angustia…”. Todo lo contrario de lo que ocurre en la corrida. Lento martirio y máximo gozo para el público. Concluyo con: “Los derechos de los animales deben ser defendidos ante la ley como lo son los derechos del hombre”.

En Catalunya se prohibieron los toros hace años pero el gobierno central, con sus ansias de españolismo rancio y carente de compasión hacia los animales, se empeña en que España al completo lo celebre de nuevo, aboliendo la prohibición que hasta ahora había en Catalunya. Tal vez usted, don Felipe, se sentirá satisfecho si se anula la actual prohibición. Ignoro también lo que deben pensar sus amigos aristócratas de Europa. Saber si se sienten atraídos y que opinan. Posiblemente, por prudencia, no le dirán nada. Pero sí que le digo que siento una enorme decepción hacia un monarca que considera la corrida un espectáculo artístico. Para mí, el arte es construir, inventar, sensibilizar…, no destruir ni hacer sufrir a un pobre animal víctima en lo que yo considero crueldad programada, organizada y disfrazada de fiesta.

Usted, rey Felipe es la primera figura del estado español. Me pregunto qué piensa y siente sobre la corrida. De verdad. En lo más íntimo. Creo que no lo sabremos nunca. Podría incluso intuir que no le resulta agradable. Pero a raíz de las palabras que dedicó al ganadero a quien entregó la medalla de oro al Mérito Artístico es suficiente para pensar que usted, al igual que su padre, no sienta la más mínima compasión por los animales. Le es indiferente su sufrimiento y aprueba la terrible humillación que el toro recibe en la plaza. Naturalmente también pienso que, si usted considerara la corrida como un acto barbárico, que debiera ser abolido, tampoco lo expresaría, ni haría nada al respecto, puesto que sabe que una parte de su pueblo reaccionaría mal y usted tendría los días contados como rey. Y pienso que un rey, hombre de máxima cultura y que debe predicar con el ejemplo, lo que debería hacer, en realidad, es educar a su pueblo, sensibilizarlo, culturizarlo pensando especialmente en las nuevas generaciones, para lograr erradicar una crueldad gratuita que sólo perdura por tradición.Habría que enseñarle a ese pueblo que no por ser tradición una cosa es buena ni necesaria. Pero usted no lo hará simplemente por cobardía. Ya le va bien que la corrida sea una disciplina reconocida y que los españoles nos sintamos orgullosos de tenerla. ¿No le avergüenza que su Ministerio de Cultura la considere un bien cultural? ¿Y que Bellas Artes sea la encargada de la entrega de medallas de oro a quien mata? Intuyo que a usted no le interesa profundizar en el tema. Está claro. Es un tema demasiado delicado y espinoso.

La paradoja de todo esto es que el ser humano protege y siente una gran estimación por los animales domésticos, a quienes mima y otorga un trato casi equiparable al humano, mientras que, por otro lado comete atrocidades de todo tipo con los demás animales, con fines de ocio y diversión y, para colmo, con la pretensión de elevar dichas atrocidades a categoría artística.

Jordi Cervelló

Sobre “la corrida”

TOROS Cavall i braus
La meva vida és la música. El meu violí amb el seu timbre celestial. El violí com a moble i construït amb tota cura i delicadesa. Una forma perfecta que amb el pas dels anys no ha variat. Admiro tot el que es construeix per fins estètics com admiro l’artesania ben feta. Però no suporto la destrucció, les guerres i guerrilles, les baralles com trencar objectes pel sol motiu de trencar-los. Admiro el respecte pels altres incloent els animals. El fet de ser nosaltres éssers racionals no ens dóna cap dret a fer mal als irracionals. Vivim per casualitat i no som superiors també per casualitat? Abusar de la nostra superioritat vers els éssers irracionals no s’hauria de fer ja que ells també tenen dret a viure. Ells no ho saben però nosaltres sí que ho sabem. Resulta, però, que la nostra superioritat fa que estiguin sota les nostres ordres i fem amb ells el que volem, tot i que existeixen unes normes per respectar-los i no fer-los patir. Malauradament vivim en un país on aquestes normes no es respecten, com si no existissin. Com puc viure en un país on el toro de lídia és un símbol? Que és patrimoni cultural com ho són també la música o la pintura?

Els toros creixen i viuen en un espai verd, ampli i lluminós, viuen feliços, però de sobte arriba el que serà per a ells un veritable infern. Serà el dia en que un gran camió de transport, amb diverses gàbies transversals, s’ompli de toros col·locats individualment. Ja hauran caigut en la primera trampa i començarà el recorregut que pot ser llarg. Comença l´infern. D’Andalusia fins a qualsevol punt d’Espanya. També són transportats en tren, i fins i tot en avió, com per exemple a països llunyans com Veneçuela. Arriben enrampats, adolorits i marejats havent perdut entre 60 o 70 quilos de pes. Un cop al lloc de destí, a la plaça corresponent, se’ls dóna menjar i aigua per tal de recuperar el pes perdut. Són pocs dies fins que arriba el moment. El gran moment. Unes 24 hores abans de la corrida els tanquen en un habitacle fosc, on els “preparen”. Preparar vol dir “retallar” i “llimar” les banyes, el que en termes taurins es diu “afeitado”, els colpegen amb sacs de sorra als testicles i als ronyons, els hi posen grassa i vaselina als ulls per dificultar la visió i a les potes se’ls posa una substància que produeix una forta picor per impedir que s’estiguin quiets. No segueixo ara i ho faré més endavant.

Foto de bastatauromaquia.wordpress.com

Foto de bastatauromaquia.wordpress.com

He de dir que no he vist mai cap corrida. A casa meva i amb l’ambient musical que respiràvem consideràvem la corrida com l’altra cara de la medalla.

Quan per casualitat observo les imatges d’una corrida en un dels canals estatals (la corrida té el privilegi de ser emesa per les dues cadenes principals) canvio de canal immediatament. La meva sensibilitat és contrària al que s’està veient. Segons el nostre Govern i les principals televisions del país es tracta de “la gran fiesta española”, que cal difondre amb tot detall. Estem en un país on l’espectacle taurí es considera un “art”. Des de fa temps, el Ministerio de Cultura considera “la corrida” un espectacle cultural i la tauromàquia està reconeguda com una “disciplina artística”. També des de fa anys, el Ministerio entrega anualment Medalles d’Or als “matadors” de toros amb el lema “Medalla de oro en las Bellas Artes”, és a dir, com les medalles atorgades a pintors, arquitectes, actors o directors de cine, promotors de concerts o músics.

Darrerament vaig tenir ocasió de veure per internet una fotografia sobre un dels premiats per la seva tasca. Es tractava d’un ramader especialista en toros de lídia tractats i alimentats com a membres de la família. L’acte d’entrega estava presidit pel rei Felip i la seva esposa amb l’inevitable ministre Wert. El lloc era el Palacio del Pardo. Doncs bé, el rei va dedicar, segons vaig poder llegir, les següents paraules al popular ramader: “Sabemos que España no progresará sin vosotros. Nos habéis enseñado que sin cultura no hay progreso”. També va rebre la medalla d’or el torero Manuel Benítez conegut com El Cordobés. Possiblement el rei Felip com també el seu pare no saben que “Belles Arts” són, més o menys, “un conjunt de disciplines que tenen per objecte l’expressió de la bellesa mitjançant el color, la forma, el so, el llenguatge i el moviment”.

Les paraules del monarca han estat pronunciades per un rei del segle XXI que considera la “corrida” una tradició que cal respectar, mantenir i que ha de figurar entre les habituals disciplines artístiques.

Foto de farodevigo.es

Foto de farodevigo.es

Jo només sé una cosa: un país on un acte barbàric d’aquesta naturalesa estigui equiparat a la cultura, no és el meu país. Considero molt greu incloure la corrida i els seus artífex en un col·lectiu on figuren altres persones vinculades a la cultura, com és el meu cas. Tenint en compte que aquesta mena d’espectacle infame és deficitari i ha de rebre ajudes del Govern central per subsistir, gràcies a ministres com el senyor Wert -que va declarar: “Adoptaremos las medidas para la puesta en valor de los toros como bien cultural”-, la meva condemna és absoluta. Paraules semblants va pronunciar el mateix Juan Carlos arran de la seva presència a la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid. El passat mes de maig hi va anar tres cops acompanyat de la seva filla Elena, a qui li agraden molt els toros. Llegeixo en un diari que el monarca no va voler seure al Palco Real que hi ha reservat a la famosa plaça sinó que va voler situar-se a la barrera, en part per caminar menys però sobretot per contemplar la corrida el més aprop possible. Diu que ho fa “per gaudir de l’espectacle en un lloc més proper”. I això m’ha fet pensar en alguns concerts especials on actua un gran virtuós. Molts aficionats a la música adquireixen entrades el més a prop possible de l’escenari, per poder contemplar el famós artista interpretant Beethoven o Brahms. Veure les seves mans i els continus canvis de la seva expressió facial.

EFE/Casa de S.M. el Rey /Borja Fotógrafos.

EFE/Casa de S.M. el Rey /Borja Fotógrafos.

D’altra banda, com és ben conegut, l’historial de l’ex-monarca de pel que fa a la compassió vers els animals es nul. Es més, li agradava matar. Li agradaven els safaris i matar el que fos. La darrera prova que va aparèixer a la llum pública -en una fotografia que va donar la volta a mig món- va ser la mort d’un pobre elefant, abatut a poca distància. D’això en dic covardia, a més de considerar-ho un acte irracional. L’elefant no volia atacar ni tan sols defensar-se. Joan Carles en canvi el volia matar i ho va fer. I a sobre amb un sentiment de satisfacció. M’agradaria preguntar-li quants trets varen necessitar per abatre l’elefant. M’imagino que, essent un animal tan gran, foren 15 o 20.

Jordi Cervelló

SOBRE “LA CORRIDA”

Mi vida es la música. Mi violín con su timbre celestial. El violín como tal es un mueble construido con mucho cuidado y delicadeza. Una forma perfecta que con el paso de los años no ha variado. Admiro todo lo que es construir para fines estéticos como admiro la artesanía bien hecha. Pero no soporto la destrucción, las guerras y guerrillas, las peleas así como la destrucción de edificios de época, objetos… Admiro el respeto hacia los demás incluyendo a los animales. Son también seres vivos. El hecho de que nosotros seamos racionales no nos da ningún derecho a infligir daño a los animales. Vivimos por casualidad y somos superiores también por casualidad. Abusar de nuestra superioridad hacia los seres irracionales no tendría que ser ya que ellos también tienen derecho a la vida. Ellos no lo saben pero nosotros sí que lo sabemos. Pero resulta que nuestra superioridad hace que estén bajo nuestras órdenes y hacemos con ellos lo que queremos, aunque existen unas normas para respetarlos y no hacerlos sufrir.

Desgraciadamente vivimos en un país donde estas normas no se respetan. Como si no existieran. ¿Cómo puedo yo vivir en un lugar donde el toro de lidia es un símbolo? Donde la corrida de toros se considera patrimonio cultural como lo pueden ser la música y la pintura.

Los toros crecen y viven en un espacio verde, amplio y luminoso. Están felices pero… un buen día se acaba esa feliz normalidad y de repente comienza el infierno para ellos. Es el día en el que aparece un gran camión de transporte con diversas jaulas transversales que se llena de toros colocados individualmente. Los toros suben casi siempre a la fuerza. Algo cambia. Les entra miedo pero deben obedecer. Una vez colocados en sus jaulas empieza el recorrido. Un recorrido sin retorno. Un recorrido hacia la muerte segura. Serán horas de viaje de Andalucía a cualquier punto de España. También son transportados en tren e incluso en avión, a un país lejano como es Venezuela, por ejemplo. Llegan a su destino sufriendo calambres, doloridos y mareados habiendo perdido entre 60 o 70 kilos de peso. Una vez en el destino previsto, en la plaza correspondiente se les da comida y agua para recuperar el peso perdido. Serán pocos días hasta que llegue el momento. El gran momento. Unas 24 horas antes de la corrida los encierran en un habitáculo oscuro que es donde los “preparan”. La trampa a la que se ven sometidos es de gran dureza. Ante todo les recortan y liman los cuernos que en términos taurinos lo llaman “afeitado”. Les golpean con sacos de arena en los testículos y los riñones, les untan los ojos con una especie de grasa y vaselina para dificultar la visión y en las patas se les pone una substancia que produce un fuerte escozor para impedir que estén quietos. No sigo ahora y lo haré más adelante.

Cuando por casualidad observo imágenes de una corrida en uno de los canales estatales (la corrida tiene el privilegio de ser emitida por las dos cadenas principales) cambio de canal inmediatamente. Mi sensibilidad es contraria a lo que estoy viendo en un momento brevísimo. Según nuestro gobierno se trata de una tradición considerada como “la gran fiesta española”, que merece ser difundida con todo detalle, ya que es considerada como un “arte”. Desde hace ya tiempo el Ministerio de Cultura considera “la corrida”  un espectáculo cultural y la tauromaquia está reconocida como “disciplina artística”. También desde hace años, el Ministerio entrega anualmente Medallas de oro a los “matadores” de toros bajo el lema “Medalla de oro en las Bellas Artes”. Es decir, los matadores de toros estan al mismo nivel que las medallas que se entregan a pintores, arquitectos, actores, directores de cine, promotores de conciertos o músicos.

No hace mucho tuve ocasión de contemplar por internet una fotografía sobre uno de los premiados por su labor. Se trataba de una ganadero especialista en toros de lidia, tratados y alimentados con máximo esmero. El acto de entrega estaba presidido por el rey Felipe y su esposa, junto al inevitable ministro Wert. El lugar era el Palacio de el Pardo. Pues bien, el rey Felipe dedicó, según pude leer, las siguientes palabras al popular ganadero: “Sabemos que España no progresará sin vosotros. Nos habéis enseñado que sin cultura no hay progreso”. También recibió la medalla de oro el torero Manuel Benítez conocido como “El cordobés”. Posiblemente el rey Felipe al igual que su padre no saben que “Bellas Artes” es “un conjunto de disciplinas que tienen por objeto la expresión de la belleza mediante el color, la forma, el sonido, el lenguaje y el movimiento”.

Las palabras del monarca han sido pronunciadas por un rey del siglo XXI, que considera “la corrida” una tradición que merece ser respetada, mantenida y que debe figurar entre las habituales disciplinas artísticas.

Pienso que un país donde una acto barbárico como éste se equipara a la cultura no es mi país. Considero muy grave incluir la corrida dentro de un colectivo donde figuran personas vinculadas a la cultura como yo. Teniendo en cuenta además que este espectáculo en el que se tortura, se derrama sangre y se mata es deficitario y debe subsistir gracias a ministros como el señor Wert que ha declarado: “Adoptaremos las medidas para la puesta en valor de los toros como bien cultural”, mi condena es total. También algo así pronunció el señor Rubalcaba en una reunión que mantuvo con matadores de toros.

Por otra parte, las palabras del rey Felipe no nos deben extrañar si pensamos en el ejemplo de su padre, a quien le gustan los safaris y de quien ha quedado una fotografía que ha dado la vuelta al mundo. En la foto se observa al rey anterior muy satisfecho, una acompañante y el elefante abatido en una posición que produce tristeza e indignación. Me gustaría preguntar a su padre cuantos tiros fueron necesarios hasta darle muerte. Imagino que no menos de 15 o 20, tratándose de un animal de grandes dimensiones. Es simple curiosidad. Pero todo forma parte de lo mismo: una total y absoluta falta de piedad hacia unos seres vivos considerados inferiores y utilizados como entretenimiento y la diversión de algunas personas. Y lo que es peor, en el caso de la corrida, equiparada a las verdaderas disciplinas artísticas.

Jordi Cervelló